Chương trình đào tạo thạc sĩ

ĐÀOTẠO THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí Mãsố:60.14.10 Bắt đầu đào tạo từ năm học 1991- 1992 đến nay. Số khóa đã và đang đào tạo: 19 khóavới tổng số 193 học viên. Hiện đang đào tạo: Khóa 18: 18 học viên, Khóa 19: 27 học viên